top of page
mij
troeven
Troeven

Ik vertrek voor elk dossier van maatwerk, omdat de aanpak van een strafrechtelijk probleem niet alleen juridisch vakmanschap vergt, maar ook een degelijke kennis van de feitelijke omstandigheden van elke zaak.   Niet zelden brengt dit met zich mee dat ik mij verdiep in technische aspecten van de concrete onderneming (zoals bijv. in het geval van een fabriek), om zo haarscherp de juiste feitelijke toedracht te kennen.

 

Maatwerk wil ook zeggen dat ik in de regel alles zelf doe, van onderhoud over onderzoek naar de redactie van conclusies tot het pleidooi.  

 

Ik prijs mij overigens gelukkig dat ik in mijn 30 jaar ervaring onwaarschijnlijk veel verschillende dossiers heb mogen behandelen.

 

Ik ben actief over gans het land en heb reeds in alle gerechtelijke arrondissementen gepleit, van Ieper tot Eupen en van Antwerpen tot Charleroi.

 

Hoewel mijn voorkeur uitgaat naar het ondernemingsstrafrecht, span ik mij in om ruim voldoende voeling te onderhouden met het civiele ondernemingsrecht, waar ik dossiers van blijf opvolgen.

 

Beroepsgeheim en discretie zijn naar mijn oordeel essentieel voor het vertrouwen van de cliënt en dat vertrouwen is op zijn beurt de fundamentele basis voor het werk als advocaat.  

Advocaat Michael Verhaegen
Michaël Verhaeghe

Ik ben advocaat aan de balie te Brussel sinds januari 1988. In het begin van mijn carrière legde ik me vooral toe op handelsrecht en verbintenissenrecht, met veel pleitwerk in de rechtbanken.  

 

Al vrij snel, medio jaren 1990, kwam de nadruk te liggen op het strafrecht in al zijn verschijningsvormen voor ondernemers : milieustrafrecht, allerlei vormen van fraude, sociaal strafrecht, medisch strafrecht ...

 

Op deze manier heb ik al een vrij ruime ervaring opgebouwd in wat doorgaans het ondernemingsstrafrecht wordt genoemd en dat is : alle mogelijke domeinen van strafrecht waar ondernemingen of hun leidinggevenden in betrokken kunnen worden, zowel in de hoedanigheid van verdachte of vervolgde, als deze van benadeelde of burgerlijke partij.

Daarnaast, maar dit situeert zich meer op het vlak van vrijwilligerswerk, heb ik sinds 1994 behoorlijk wat ervaring opgedaan op het vlak van het internationaal strafrecht en met internationale strafrechtbanken.

Erelonen
Erelonen

Ik werk met een uurloontarief.    Dit tarief wordt bij het begin van elk dossier besproken en vastgelegd.   Het omvat alle algemene kosten, maar is exclusief BTW (actueel 21%).    

 

Alle uitgaven, d.w.z. bijzondere kosten die ik zelf ook moet betalen, worden één op één doorgerekend.   Ik geef er zelfs de voorkeur aan om de facturatie voor deze kosten rechtstreeks aan de cliënt te doen richten.     Hierbij kan concreet gedacht worden aan de kosten van een exploot van een gerechtsdeurwaarder, de kosten voor het indienen van een klacht met burgerlijke partijstelling, de kosten van een beëdigde vertaling, ... enz.

 

Mijn prestaties worden gedetailleerd bijgehouden in een fiche per dossier.   Deze fiche kan op elk ogenblik en op eenvoudig verzoek door de cliënt worden opgevraagd.     Op regelmatige basis worden er afrekeningen in de vorm van een factuur overgemaakt.

Ervaringen
Ervaringen

Hierna volgt de uiterst summiere en met opzet niet-chronologische beschrijving van enkele dossiers, aan de hand van de kernvraag in de bewuste zaak, teneinde aan te geven in welke materie ik concrete ervaring heb opgedaan :

- valsheid in geschriften bij het opmaken van een lijst voor de voordracht van een politieke partij die wou meedingen aan verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

- diverse uitleveringsverzoeken, o.a. van de Verenigde Staten wegens ‘mail fraud’ in een zaak van beweerde internationale oplichting

- vervolging van een inspecteur van Financiën wegens mededaderschap aan het vervalsen van ambtelijke stukken door gebrek aan controle op deze stukken

- tientallen dossiers waarin de Welzijnswet strafrechtelijk aan de orde is gekomen, in al haar facetten (o.a. arbeidsongevallen, werken met derden, risico-analyses, ...)

- de uitbating van een stortplaats waarvoor bestuurders van een intercommunale zich strafrechtelijk dienden te verantwoorden

- vervolging van een notaris wegens valsheid in een authentieke akte

- oplichting, misbruik van vertrouwen en andere tenlasteleggingen tegen de Belgische top van een internationaal bedrijf tegen de achtergrond van het aantreden van een volledig nieuw management

- schadevergoeding ten belope van meerdere miljoenen euro ten laste van de Ovam wegens het stilleggen van de exploitatie van een recyclagebedrijf, dat initieel van de Ovam positief advies had bekomen

- een verfilmbare fraude met herverzekeringsmaatschappijen die in Brussel werden gevestigd, waar Japanse acteurs werden ingehuurd om de schijn te wekken dat er werd geïnvesteerd vanuit Japanse pensioenfondsen, waarbij één van de grote revisorenkantoren om de tuin werd geleid met een gigantische inbreng in natura, waarbij diverse grote spelers in de verzekeringsmarkt (ook van Lloyd’s) bij de neus werden genomen en er finaal zelfs 20 miljoen euro in cash werd opgehaald om nooit meer teruggevonden te worden

- ettelijke dossiers waarin medici zich strafrechtelijk dienden te verantwoorden, zowel voor wat betreft tenlasteleggingen van onvrijwillige slagen en verwondingen alsook voor meer reglementaire inbreuken zoals reclame en geneesmiddelen

- regeringsmededelingen die niet verliepen volgens de wetgeving overheidsopdrachten en zelfs aanleiding gaven tot strafrechtelijke vervolging wegens valsheid in geschriften

bottom of page